Małe i średnie firmy, do których kierujemy naszą ofertę, zlecając obsługę finansowo-księgową na zewnątrz otrzymują usługę ograniczającą się do wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dostrzegając zapotrzebowanie małych i średnich firm, dla których nieopłacalne jest zatrudnianie na pełny etat osoby spełniającej rolę Dyrektora Finansowego, oferujemy wsparcie dla Państwa firmy również w zakresie rachunkowości zarządczej, poprzez dostarczanie na bieżąco istotnych informacji m.in. dotyczących rentowności działalności poszczególnych segmentów lub w płynności finansowej. Pozwoli to zarządzającym i właścicielom skupić się wyłącznie działalności operacyjnej firmy.

 

Działalność każdego przedsiębiorstwa jest nietypowa i dynamicznie się zmienia. Przetrwanie i rozwój zależy od długofalowego przewidywania i dostosowywania się do zmiennych warunków. Działania prowadzone w sposób intuicyjny mogą daleko odbiegać od optymalnych. Szansę na sukces mają te podmioty, których cele są jasno sprecyzowane i wokół nich skupiony jest wysiłek załogi. Dla optymalnego zarządzania firmą konieczne zatem jest:

 • zaprojektowanie dla przedsiębiorstwa odpowiedniego scenariusza rozwoju – strategii, w której przyjęte cele uwzględniają uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne,
 • opracowanie planów działania na określony horyzont czasowy, opartych na przyjętej strategii,
 • zbudowanie systemu informacyjnego zapewniającego uzyskiwanie danych o realizacji planowanych zadań,
 • podejmowanie decyzji korygujących mających na celu likwidację istotnych odchyleń od planu.

 

Smartfin sp. z o.o. posiada niezbędne zasoby by wspomóc Państwa w realizacji optymalnych rozwiązań dla Państwa firmy. Oferujemy:

 • operacyjne prowadzenie działu Finansowego (bieżące monitorowanie należności i zobowiązań, realizacja przelewów, etc.),
 • analizy i zarządzanie kosztami,
 • monitoring płynności finansowej,
 • analiza rentowności poszczególnych obszarów biznesowych,
 • wnioski kredytowe do banków,
 • analizy opłacalności podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • optymalizacja źródeł finansowania działalności gospodarczej,

Możliwość komentowania jest wyłączona.